Manifest

PREAMBUŁA

 

W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Najważniejszą rolą pszczół w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się,że dzięki ich pracy powstaje trzy czwarte światowej produkcji żywności. Zawdzięczamyim aż 4 tys. odmian warzyw i owoców.W ostatnich latach obserwujemy wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego.Zachowanie różnorodności biologicznej, czyli bogactwa form życia na Ziemi, ma ogromne znaczenie dla pszczół. Aby znaleźć pokarm i przetrwać, pszczoły potrzebują różnorodnych siedlisk i gatunków roślin. Jednocześnie same przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności, bo jako zapylacze odgrywają ogromną rolę w rozmnażaniu roślin i odżywianiu zwierząt. Zubożenie ekosystemów oznacza zatem zagrożenie nie tylko dla pszczół, ale także dla innych gatunków zwierząt i roślin, a tym samym dla człowieka.

Świadomi problemu wymierania pszczół chcemy realnie mu przeciwdziałać i deklarujemy, że:

Na terenie gminy założymy Miejsca Przyjazne Pszczołom, czyli takie, gdzie zapylacze będą mogły znaleźć pokarm oraz schronienie. W miejscach tych będziemy sadzić rośliny pyłkodajne i nektarodajne, dobrane tak, aby okresy ich kwitnienia zapewniały ciągłość pożywienia dla pszczół.
Dołożymy starań, aby przy pielęgnacji terenów zieleni należących do gminy stosować naturalne nawozy i środki ochrony roślin, które są przyjazne pszczołom.
Będziemy edukować mieszkańców o znaczeniu pszczół i owadów zapylających dla człowieka i przyrody. Podejmiemy inicjatywy, które zachęcą mieszkańców do zakładania Miejsc Przyjaznych Pszczołom w ogrodach, na tarasach i balkonach.
Będziemy dążyli do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy.

Wszyscy korzystamy z efektów pracy owadów zapylających. Ochrona pszczół jest zatem naszym wspólnym zadaniem.