Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Bunge Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszwicy, adres: 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000228312, o kapitale zakładowym 321.914.400 złotych, NIP 5562534695, REGON 340000206 (adres e-mail: beu.sekretariatbp.kru@bunge.com) jest realizatorem programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”, zwanego dalej również „Programem” i koordynatorem wszelkich działań i projektów (m.in. konkursów) podejmowanych w ramach realizacji Programu i jego kolejnych edycji. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Programie, należy przez to rozumieć również wszystkie edycje tego Programu.
 2. Niniejszy dokument, zwany dalej również „Regulaminem” określa zasady świadczenia usług związanych z realizacją Programu drogą elektroniczną.

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Dla celów przeprowadzenia Programu, Bunge Polska. zwana dalej również „Usługodawcą” świadczy usługi drogą elektroniczną, na rzecz podmiotów uczestniczących w Programie, zwanych dalej również „Usługobiorcami”, w zakresie:
  1) udostępniania na stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl, zwanej dalej również „Stroną Internetową Programu” zasad Programu oraz poszczególnych projektów, dotyczących realizacji Programu, w tym w szczególności regulaminów oraz umożliwienia zapoznania się z tymi regulaminami, ich pobrania i zapisania oraz akceptacji ich postanowień;
  2) umożliwienia Usługobiorcom rejestracji w Programie oraz późniejszego logowania za pośrednictwem Strony Programu;
  3) umożliwienia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych;
  4) dostarczenia za pośrednictwem Strony Internetowej Programu funkcjonalności umożliwiających przeprowadzenie poszczególnych projektów w ramach Programu, w tym m. in. umożliwiających przesyłanie lub pobieranie plików, wykonywanie zadań, za pomocą udostępnionych na Stronie Internetowej Programu aplikacji oraz zapisywania ich wyników na dysku komputera;
  5) prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej Programu kont Usługobiorców uczestniczących w Programie;
  6) udostępniania aktualnych informacji o realizowanym projekcie oraz o statusie Usługobiorców w Programie;
  7) wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o charakterze informacyjnym lub marketingowym (Newsletter);
  8) umożliwienia kontaktu z Usługodawcą oraz z podmiotami, które na jego zlecenie realizują Program, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane w tym celu, w tym umożliwienia składania oświadczeń woli za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w szczególności oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie;
  9) umożliwienia przystąpienia do Programu za pośrednictwem interaktywnych formularzy, dostępnych na Stronie Internetowej Programu;
  10) prezentowania nagród, dotacji, materiałów o charakterze szkoleniowym lub edukacyjnym, możliwych do uzyskania w danym projekcie, jeśli zostało to przewidziane przez zasady tego projektu.
 2. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli zgodnie z zasadami poszczególnych projektów uczestniczy w Programie.
 3. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili dokonania rejestracji w Programie i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia, Programu lub z chwilą zakończenia udziału Usługobiorcy w Programie przez Usługobiorcę poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji. Przed zawarciem umowy Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści. Zaakceptowanie Regulaminu jest konieczne do dokonania rejestracji w Programie.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje nieodpłatnie.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 7. W związku z korzystaniem z usług drogą elektroniczną nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t,j, Dz. U. z 2013 r, poz. 1422). Usługodawca zwraca jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
 8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7 powyżej, Usługobiorca powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 9. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 10. Usługodawca korzysta z plików „Cookies”. Funkcje oraz cel stosowania plików Cookies oraz zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną zostały określone w Polityce Prywatności Programu.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje powinny być składane na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: kontakt@pomagamypszczolom.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać określenie Usługobiorcy (nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz opis problemu, będącego podstawą zgłoszenia reklamacji.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym terminie, Usługodawca poinformuje o tym zgłaszającego reklamację Usługobiorcę, podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej Programu.
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie jedynie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznać należy zmianę firmy, formy prawnej lub siedziby Bunge Polska z siedzibą w Kruszwicy, a ponadto zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej Programu, konieczność dostosowania Regulaminu ze względu na zmianę lub wejście w życie nowych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie środków bezpieczeństwa, bezwzględnie koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób małoletnich.