Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. WSTĘP

 

Niniejsza polityka opisuje rodzaje informacji, jakie Bunge Polska spółka z o.o. w Kruszwicy (dalej także określana jako "Bunge", "Spółka", "my", "nasz/nasza/nasze/nasi" lub "nas/nam") będzie gromadziła od Państwa, lub które Państwo będziecie podawali podczas odwiedzania niniejszej strony internetowej oraz nasze praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, ochrony i ujawniania tychże informacji. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do informacji gromadzonych przez nas w trybie offline lub za pomocą innych środków, w tym na wszelkich innych stronach internetowych obsługiwanych przez Spółkę lub osobę trzecią, lub za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą być linkami do, lub być dostępne ze Strony Internetowej.

 

Spółka zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności. Przedstawiamy niniejszą politykę w celu wyjaśnienia rodzaju gromadzonych przez nas informacji, oraz poinformowania Państwa o konkretnych praktykach i wytycznych, które chronią bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką. Jeśli jakiekolwiek warunki niniejszej polityki są dla Państwa nie do przyjęcia, prosimy nie korzystać ze Strony Internetowej, ani nie podawać żadnych danych osobowych. Niniejsza polityka może podlegać zmianom od czasu do czasu (patrz "Zmiany Naszej Polityki Ochrony Danych").

 

 1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY O PAŃSTWU, ORAZ W JAKI SPOSÓB JE GROMADZIMY

 

Gromadzimy kilka rodzajów informacji od i na temat użytkowników naszej Strony Internetowej, do których należą informacje określane jako dane osobowe ("Dane Osobowe").

 

 1. 1. Informacje, które Nam Państwo Przekazujecie

 

 1. 1. 1. Odwiedzający

 

Informacje, które gromadzimy na naszej Stronie Internetowej, lub za jej pośrednictwem, obejmują:

 • Informacje, które podajecie Państwo, jako Odwiedzający, wypełniając formularze na naszej Stronie Internetowej. Obejmuje to informacje podawane kiedy przetwarzamy i odpowiadamy na Państwa zapytania i prośby.

 

 1. 2. Informacje, które Zbieramy o Państwu

 

 1. 2. 1. Odwiedzający

 

Podobnie jak w przypadku wielu innych Stron Internetowych, podczas nawigacji i interakcji z naszą Stroną Internetową korzystamy z technologii automatycznego gromadzenia danych, w celu gromadzenia określonych informacji o działaniach i wzorcach przeglądania, w tym:

 • Szczegółowe informacje o Państwa wizytach na naszej Stronie Internetowej, w tym o zasobach, do których uzyskujecie Państwo dostęp, oraz z których korzystacie na naszej Stronie Internetowej, danych o ruchu, danych o lokalizacji, logowaniach, języku, dacie i godzinie dostępu, częstotliwości, i innych danych komunikacyjnych.
 • Informacje na temat Państwa komputera i połączenia internetowego, w tym Państwa systemu operacyjnego, domeny hosta oraz rodzaju przeglądarki.
 • Szczegółowe informacje na temat witryn odsyłających (URL).

 

Informacje, które gromadzimy automatycznie, to dane statystyczne, które pomagają nam ulepszyć naszą Stronę Internetową oraz zapewniają lepszą i bardziej spersonalizowaną usługę, w tym poprzez umożliwienie nam:

 • określenia wzorców ruchu na stronie.
 • liczenia odwiedzin w sieci.
 • określenia źródeł ruchu, abyśmy mogli zmierzyć oraz poprawić wydajność naszej witryny.
 • uzyskania wiedzy o tym, które strony i treści są najbardziej i najmniej popularne.
 • obserwowania wzorców wyszukiwania w witrynie, aby zapewnić bardziej intuicyjne wskazówki nawigacyjne.
 • określenia częstotliwości wizyt użytkowników oraz czasu między wizytami użytkowników.

                                   

 1. 3. Pliki Cookie wykorzystywane na tej Stronie Internetowej.

 

Nasza Strona Internetowa wykorzystuje jednosesyjne (tymczasowe) i wielosesyjne (trwałe) pliki cookie. Tymczasowe pliki cookie są dostępne tylko tak długo, jak przeglądarka internetowa jest otwarta, oraz są wykorzystywane do celów technicznych, takich jak umożliwienie lepszej nawigacji na naszej Stronie Internetowej. Po zamknięciu przeglądarki, plik cookie znika. Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze przez dłuższy czas i są wykorzystywane do celów takich jak śledzenie liczby osób odwiedzających naszą witrynę oraz gromadzenia informacji takich jak liczba wyświetleń strony, ile czasu użytkownik spędza na stronie i innych istotnych informacji dotyczących statystyki sieci.

 

Pliki cookie same w sobie nie będą wykorzystywane przez Spółkę do ujawnienia Państwa tożsamości. Informacja ta identyfikuje Państwa przeglądarkę dla naszych serwerów podczas odwiedzania Strony Internetowej. Jeśli chcecie Państwo wyłączyć korzystanie z plików cookie, lub w dowolnym momencie usunąć je ze swojego komputera, możecie je Państwo wyłączyć lub usunąć za pomocą przeglądarki (należy skorzystać z menu "Pomoc" przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookie); jednak musicie Państwo włączyć obsługę plików cookie, aby uzyskać dostęp do pewnych informacji na naszej Stronie Internetowej.

 

Nasze raporty roczne oraz oświadczenia pełnomocników nie zawierają plików cookie, zgodnie z przepisami SEC.

 

Poniżej znajduje się szczegółowa lista naszych własnych plików cookie, z których korzystamy na naszej Stronie Internetowej:


 

III. DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE

 

Poniżej znajdują się informacje o tym, dlaczego przetwarzamy Dane Osobowe zgromadzone o Państwu, a także odpowiednią podstawę prawną. Przetwarzamy Państwa dane w  przypadkach, w których przetwarzanie opiera się na: 

 

III. 1. Zgodzie, Uzasadnionym Interesie lub Zobowiązaniu Przedumownym

 

III. 1. 1. Odwiedzający

 

 

III. 2. Obowiązek prawny

     

III. 2. 1. Odwiedzający      

 

 

 1. UJAWNIENIE PAŃSTWA INFORMACJI

 

 1. 1. Odwiedzający

 

Ujawniamy zbiorcze informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnych podmiotów danych, bez ograniczeń. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ujawniamy Dane Osobowe, które gromadzimy, lub które Państwo przekazujecie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce:

 • każdemu członkowi naszej grupy, naszym spółkom zależnym i oddziałom.
 • kontrahentom, usługodawcom i innym osobom trzecim, z których usług korzystamy do wspierania naszej działalności, lub w związku z zarządzaniem i wspieraniem działań wymienionych powyżej, którzy są związani zobowiązaniami umownymi do zachowania poufności Danych Osobowych oraz wykorzystują je wyłącznie do celów, dla których je udostępniamy (np. dostawcy hostingu baz danych, deweloperzy lub konsultanci).
 • nabywcom, lub innym następcom w przypadku połączenia, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich aktywów Spółki, zarówno jako kontynuacji działalności, jak i w ramach bankructwa, likwidacji lub podobnego rodzaju postępowania, w którym Dane Osobowe będące w posiadaniu Spółki dotyczące użytkowników naszej Strony Internetowej znajdują się wśród przekazanych aktywów.
 • Jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Państwa Dane Osobowe w celu spełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych, lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania i innych umów, w tym do celów fakturowania i inkasa; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów, lub innych osób.
 • W jakimkolwiek innym celu, za zgodą użytkownika, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo i przepisy.

 

 1. TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane, które gromadzimy od Państwa, zostaną przekazane do i będą przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Będą one również przetwarzana przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas, lub dla innych podmiotów działających, jako administratorzy danych przetwarzający dane w naszym imieniu. Obejmuje to pracowników zajmujących się, między innymi, realizacją Państwa wniosku lub zamówienia, oraz świadczeniem usług wsparcia.

 

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

O ile nie jest to inaczej wymagane przez prawo, Spółka również usunie Dane Osobowe, gdy przestaną one być potrzebne w związku z realizacją celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone; gdy wycofacie Państwo swoją zgodę (w przypadku, gdy zgodność z prawem przetwarzania była oparta na Państwa zgodzie) i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; w przypadku Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania i nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do przetwarzania, kiedy Państwa Dane Osobowe zostały bezprawnie przetworzone; oraz kiedy konieczne jest przestrzeganie zobowiązań prawnych.

 

VII. PAŃSTWA PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

 

Przypominamy Państwu, że możecie w każdej chwili skorzystać z następujących praw:

 • Prawo do żądania dostępu do Państwa Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dotyczące Państwa Dane Osobowe są przetwarzane, a w takim wypadku, prawo do dostępu do Danych Osobowych i informacji o tym, w jaki sposób są przetwarzane.
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa Danych Osobowych, obejmujące prawo do uzupełnienia niepełnych Danych Osobowych, w tym poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego, pewne prawa do żądania od nas usunięcia Państwa Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych, w tym ograniczenia dalszego przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych w określonych okolicznościach (np. gdy kwestionujecie Państwo dokładność Waszych Danych Osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Państwa Dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, lub w inny sposób wyraziliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania związanego z automatycznym indywidualnym podejmowaniem decyzji).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Państwa Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub osoby trzeciej, chyba że przedstawimy istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają takie interesy.
 • Prawo do przenoszenia danych, które obejmuje pewne prawa do przekazywania Państwa Danych Osobowych innemu administratorowi.
 • Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie, prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Wszelkie wnioski związane z powyższymi prawami można przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected]

 

 

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Wdrożyliśmy środki mające na celu zabezpieczenie Państwa Danych Osobowych przed ich przypadkową utratą, oraz przed ich użyciem, zmianą i ujawnieniem oraz nieautoryzowanym dostępem do nich.

 

VIII. 1. Odwiedzający

 

 • Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM),
 • Monitoring kontroli dostępu poprzez zarządzanie logami,
 • Zarządzanie zagrożeniami i reagowanie w czasie rzeczywistym, w tym, w razie potrzeby, eskalacjami, oraz
 • Wdrożenie wiodących technologii zapór oraz ochrona przed szkodliwymi działaniami DDoS osób trzecich.

 

Ponadto w Grupie Bunge utworzono komisję ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, w celu zapewnienia, iż wszystkie aspekty cyberbezpieczeństwa są aktualne oraz ewoluują w takim samym tempie, jak stale zmieniające się zagrożenia.

               

 1. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

 

Nasza Strona Internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych poza naszą kontrolą (np. Facebook.com/bunge, linkedin.com/company/bunge, itp.). Prosimy pamiętać, że niniejsza polityka nie ma zastosowania do tych witryn. Spółka zachęca Państwa do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności, oraz zasadami i warunkami powiązanych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki, na które Państwo wchodzicie. Rzeczone strony internetowe osób trzecich będą Państwu przesyłać swoje własne pliki cookie i inne urządzenia śledzące, rejestrować Państwa adres IP, oraz w inny sposób gromadzić lub zabiegać o Państwa Dane Osobowe. Spółka nie sprawuje kontroli ani nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w związku z ich stronami internetowymi, ani za sposób, w jaki postępują one z Państwa Danymi Osobowymi. Prosimy zachować ostrożność oraz zapoznać się z polityką ochrony danych zamieszczoną na stronach internetowych osób trzecich, w celu uzyskania dalszych informacji. 

 

 1. DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 16 LAT

 

Nasza Strona Internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia, a Spółka nie gromadzi świadomie, ani nie wykorzystuje żadnych Danych Osobowych od dzieci w wieku poniżej 16 lat. Żadna osoba w wieku poniżej 16 lat nie może dostarczyć jakichkolwiek informacji do, lub na Stronę Internetową. Jeśli dowiemy się, iż zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy Dane Osobowe od dziecka w wieku poniżej 16 lat, usuniemy te informacje. Jeśli uważacie Państwo, że możemy posiadać jakiekolwiek informacje od dziecka w wieku poniżej 16 lat, prosimy o kontakt na adres [email protected].

 

 

 

 1. PRZEGLĄDY NASZEJ POLITYKI OCHRONY DANYCH

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w dowolnym momencie. Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie traktowania Państwa Danych Osobowych, powiadomimy Was poprzez ogłoszenie na stronie głównej Witryny, za pomocą oddzielnego banera odnoszącego się do niniejszej Polityki Ochrony Danych na Stronie Internetowej. Data ostatniej aktualizacji niniejszej polityki jest wskazana u góry strony.

 

XII. ADMINISTRATOR DANYCH I INFORMACJE KONTAKTOWE

 

Administratorem danych na potrzeby niniejszej strony internetowej jest Bunge Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 42, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228312.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą polityką, oraz naszymi praktykami dotyczącymi prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]